SVG-Hungary Gépgyár ZRT.
SVG-Hungary Gépgyár ZRT.

 

ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. (székhely: 3100 Salgótarján Rákóczi út 141. cégjegyzékszám: 12-10-001641 adószám: 25367009-2-12) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet Ön az allas@svg-hunary.hu, e-mail címre küldött meg, vagy postai úton az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. részére a 3100 Salgótarján Rákóczi út 141. címre juttatott el, vagy személyesen adott át az SVG-Hungary Gépgyár Zrt részére.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. (székhely: 3100 Salgótarján Rákóczi út 141. cégjegyzékszám: 12-10-001641 adószám: 25367009-2-12) jogosult. Az Ön által megadott személyes adatokhoz a munkaügyekkel foglalkozó munkatársak és annak az osztálynak a vezetője jogosult hozzáférni, amely területre az álláshirdetés vonatkozik. Az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A SVG-Hungary Gépgyár Zrt. az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat a meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elhelyezett linken keresztül érhető el.

Az önéletrajza személyes átadását megelőzően kérheti, hogy az adatkezelő papíralapon bocsássa a rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

3. Személyes adatok címzettjei

Az önéletrajz megküldése során megadott személyes adatok címzettjei az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. (székhely: 3100 Salgótarján Rákóczi út 141. cégjegyzékszám: 12-10-001641 adószám: 25367009-2-12) Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat további személy részére nem továbbítjuk.

4. Az adatkezelés időtartama

A SVG-Hungary Gépgyár Zrt az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy az adott pozícióra kit vesz fel, de legfeljebb az önéletrajz beérkezésétől számított 6 hónap elteltéig.

A SVG-Hungary Gépgyár Zrt az Ön által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén legfeljebb 3 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az allas@svg-hunary.hue-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a 3100 Salgótarján Rákóczi út 141címre küldött levélben kérheti.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 • Az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja.
 • Az Ön személyes adatai kezelésre vonatkozóan az álláshirdetésben megjelenő linken elérhető adatkezelési tájékoztató irányadó.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az önéletrajzában megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, illetve adatkezelés korlátozásához való jog.

 • Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy a SVG-Hungary Gépgyár Zrt. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a SVG-Hungary Gépgyár Zrt kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve
 • az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A SVG-Hungary Gépgyár Zrt a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti a SVG-Hungary Gépgyár Zrt hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait, amennyiben azok az önéletrajzában helytelenül tüntette fel.

 • Törléshez való jog

Kérése esetén a SVG-Hungary Gépgyár Zrt indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés az önéletrajza törlésével valósul meg.

A SVG-Hungary Gépgyár Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön önéletrajzban megadott személyes adatait, ha

 • Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az SVG-Hungary Gépgyár Zrt a személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy
 • az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A SVG-Hungary Gépgyár Zrt a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a SVG-Hungary Gépgyár Zrt. átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A SVG-Hungary Gépgyár Zrt korlátozza az adatkezelést, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • a SVG-Hungary Gépgyár Zrt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a SVG-Hungary Gépgyár Zrt a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A SVG-Hungary Gépgyár Zrt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7. Jogsértés esetén lehetséges eljárás

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén

 • felveheti a kapcsolatot az SVG-Hungary Gépgyár Zrt-vel az allas@svg-hungary.hu e-mail címen
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:
  • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • bírósághoz fordulhat.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatályos 2022.01.01-től