SVG-Hungary Gépgyár ZRT.
SVG-Hungary Gépgyár ZRT.

 

Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetési és adatkezelési szabályzat

Cégnév: SVG- Hungary Gépgyár Zrt.

Székhely: 3100 Salgótarján Rákóczi út 141.

Cégjegyzékszám: 12-10-001641

Adószám: 25367009-2-12

Képviseli: Sipos András vezérigazgató

1. A szabályzat célja

Az SVG-Hungary Gépgyár Zrt., a 3100 Salgótarján, Rákóczi út 141. szám alatti székhelyén és üzemi területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet az emberi élet, testi épség védelme, illetve vagyonbiztonsági célból. A 8 kamerából álló elektronikus megfigyelőrendszer mozgókép rögzítésére alkalmas. Jelen szabályzat célja a kamerák által készített személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok meghatározása, az adatok jogszerű kezelése és védelme érdekében tett intézkedések ismertetése, továbbá az érintetteteket megillető jogok biztosítása.

2. A szabályzat hatálya

A Kamera szabályzat hatálya kiterjed az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. székhelyén és üzemi területén tartózkodó valamennyi személyre – munkavállalók, partnerek, látogatók stb. –, illetve a kamerák által rögzített adatokkal kapcsolatos valamennyi adatkezelésre.

3. Irányadó jogszabályok, használt fogalmak

3.1. Jogszabályok

 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
 • A személy- és vagyonvédelemi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről.

3.2. Fogalmak

 • személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat alkalmazásában elsősorban képmás
 • érintett: a kamerával rögzített képfelvétel alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy, így különösen Adatkezelő munkavállalói, valamint Adatkezelő területére belépő, illetve az elektronikus megfigyelő rendszer hatókörébe kerülő további személyek
 • elektronikus megfigyelő rendszer: zárt láncú kamerarendszer, mely fixen telepített biztonsági kamerákkal kültérben és beltérben mozgóképet rögzít, és korlátozott ideig tárol
 • üzemeltetés: az elektronikus megfigyelő rendszer és elemeinek működtetése, mellyel lehetővé válik mozgókép rögzítése és tárolása.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja)
 • Adatkezelő:

  SVG-Hungary Gépgyár Zrt.

  Székhely: 3100 Salgótarján Rákóczi út 141.

  Cégjegyzékszám: 12-10-001641,

  Adószám: 25367009-2-12,

  Képviseli: Sipos András vezérigazgató

 • érdekmérlegelési teszt: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontjára figyelemmel elvégzett dokumentált mérlegelési folyamat, melynek során az Adatkezelő jogos érdeke azonosításra és az érintettek jogos érdekével összemérésre kerül

4. Adatkezelés szabályai

4.1. Adatkezelés célja

Az arányosság, a tisztességes adatkezelés és a célhoz kötöttség elve alapján és a munkavállalók és a látogatók személyiségi jogainak tiszteletben tartására is figyelemmel az elektronikus megfigyelőrendszer célja az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok, veszélyes gépek megfigyelése és vagyonvédelem.

A jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése és az elkövetők tettenérése, valamint ezek bizonyítása más módszerrel nem érhető el, ennek okán az elektronikus megfigyelőrendszer a cél érdekében szükséges.

Az adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett, mely során megállapítást nyert, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer jelen szabályzat megfelelő használata esetén nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan mértékű korlátozásával. Jelen szabályzat 4. számú mellékletét képezi az érdekmérlegelési teszt.

4.2. Adatkezelés jogalapja

A munkavállalók esetében az adatkezelés jogalapja a jogos érdek érvényesítése - GDPR rendelet 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja), amelyről Adatkezelő a munkavállalókat tájékoztatta. A tájékoztató jelen szabályzat 2. számú melléklete.

Azon személyek esetében, akik a megfigyelt területre önként, szabad akaratukból lépnek be az adatkezelés jogalapja - az érintett hozzájárulása, amely ráutaló magatartással kerül kinyilvánításra. Ezen jogalap alkalmazásának feltétele az épületbe belépés előtti tájékoztatás, mely jelen szabályzat 3. számú melléklete.

4.3. Kezelt adatok köre

Az elektronikus megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését (mozgóképet) rögzíti. A megfigyelőrendszer hangot nem rögzít. A kamerarendszer zárt láncú hálózaton működik, 7/24 órás, azaz folyamatos működéssel.

4.4. Adatkezelés időtartama

A rögzített felvételek tárolásának meghatározása a GDPR alapelveinek és a Szvtv. 31/A. § (3) bekezdésének szem előtt tartásával történt. Ennek megfelelően a felvételek rögzítési ideje 21 nap. A 21 napos tárolási időt az adatkezelő egyedi gyártási folyamata, a termékek és alapanyagok értéke valamint a leltározási időszak gyakorisága teszi indokolttá. A digitális alapon rögzített felvételeket ezt követően (21 nap) a rendszer automatikusan törli.

4.5. A kamerák elhelyezése

A célhoz kötöttség elve, illetve az érdekmérlegelés tesztje is megköveteli, hogy a kamerák látószöge a célterületre irányulhatnak csak. Így kizárólag saját tulajdont vagy használatban lévő területet figyelünk meg.

A munkáltató olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása. A kamerák használata során alapvető elv az emberi méltóság tiszteletben tartása, így a munkáltató nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti.

Vannak azonban olyan időszakok, amikor a munkahely teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is. Ezek az időszakok pl. munkaszüneti napok, munkaidőn kívüli napok, amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen.

Az elhelyezett kamerákról listát vezet Adatkezelő az alábbiak szerint: a kamera pontos felszerelési helye, a látószög iránya, a megfigyelés célja és jogalapja.

A kamerákról vezetett lista jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi.

4.6. Adatbiztonság

A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából tehetik. A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és csak úgy történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

4.6.1. Adatkezelésre jogosultak köre

A digitális alapon rögzített felvételeket online üzemmódban kizárólag az Adatkezelővel szerződésben álló biztonsági szolgálat biztonsági őrei tekinthetik meg a portaszolgálat helyiségben elhelyezett dedikált monitorokon. A monitor olyan módon került elhelyezésre, hogy képét illetéktelen személyek nem láthatják. Amennyiben a kamerarendszer által megfigyelt területen rendkívüli esemény történik, amelyet a kamerarendszer feltehetően rögzített, a biztonsági szolgálat tagja a vezetőség részére kötelesek haladéktalanul jelezni. A rögzített felvételek megismerésére, azaz visszanézésére kizárólag az erre jogosultsággal rendelkező személyek jogosultak. Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti a felvétel megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét. A jegyzőkönyvet az 5 év időtartamra meg kell őrizni. Az elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek minősül, amennyiben az adatkezelő belső döntése alapján technikailag ezt a alkalmazza. A felvétel tartalmának megismerése alapján a döntésre jogosult személy dönt a szükséges intézkedésekről.

Az Infotv. alapelveit alkalmazzuk a felvételek visszanézésekor is. Csak szűk személyi csoport rendelkezik jogosultsággal, akik döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek.

A felvételek visszanézésére jogosult személyek adatai:

Név Beosztás
Sipos András vezérigazgató
Maring Krisztián vállalkozási és műszaki vezető
Kovács János üzemvezető

Az Adatkezelő a felvételek megismerésére jogosult személyek változásáról a Munkavállalók részére tájékoztatást nyújt.

4.6.2. Adattovábbítás

A rögzített felvételeket a munkáltató harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni. A felvétel továbbítására kizárólag a megtekintésre jogosult személy engedélyével kerülhet sor. A felvétel munkabaleset kivizsgálásához, fegyelmi eljáráshoz a tényállás felderítése érdekében felhasználható.

4.6.3. Képfelvételek törlésének rendje

A rögzített felvételeket főszabályként 3 munkanapig kerülnek tárolásra. 3 napnál hosszabb ideig történő felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a felvételeket a fent említett időtartamnál hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát igazolni szükséges. A főszabály szerinti 3 munkanap elteltével a felvételek automatikusan törlődnek.

4.6.4. Nyilvántartás vezetési kötelezettség

Adatkezelő nyilvántartást vezet:

 1. a kihelyezett kamerák pontos felszerelési helyéről, a látószög irányáról, a megfigyelés céljáról és jogalapjáról - kamera nyilvántartás
 2. a rendszer állapotának naponkénti ellenőrzéséről - üzemeltetési napló
 3. a rendszerben végzett megfigyelésekről - megfigyelési napló
 4. a rendszerben rögzítet felvételek visszanézéséről - visszanézési napló
 5. a rendszerben tárolt adatokról készült másolat esetén - adat másolati napló
 6. az adattovábbítás esetén - adattovábbítási napló
 7. a felvételek megsemmisítése esetén- megsemmisítési napló
 8. az adatvédelmi incidens esetén - adatvédelmi incidens napló

5. Érintettek jogai

5.1. Előzetes tájékoztatási kötelezettség

Az előzetes tájékoztatás során Adatkezelőnek az alábbiakról kell az érintett számára hozzáférhető módon, írásban tájékoztatást nyújtani:

 • az adatkezelő és képviselőjének neve, elérhetősége,
 • az adatkezelés jogalapja és célja (kameránként, a látószög feltüntetése mellett)
 • a felvétel tárolásának helye és időtartama, az időtartam meghatározásának szempontjai,
 • adatbiztonsági intézkedések,
 • az adatok megismerésére jogosult személyek köre,
 • a felvételeket milyen esetben, mely szervek, személyek részére lehet továbbítani,
 • a felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok,
 • milyen célból használhatja fel a felvételt az Adatkezelő,
 • az érintetteket milyen jogok illetik meg, azokat milyen módon tudják gyakorolni, jogaik megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.

Az érintettek tájékoztatása céljából a terület bejáratánál, bejárati ajtóknál Adatkezelő jól látható módon figyelemfelhívó táblát helyez el, amelyet jelen szabályzat 3. számú melléklete tartalmaz.

A munkavállalók tájékoztatása külön munkáltatói tájékoztató formájában valósul meg, amelynek megismerését, elfogadását és tudomásulvételét a munkavállaló a nyilatkozat aláírásával megerősíti. Adatkezelő e tájékoztatást új belépő munkavállalók esetében a munkaviszony létesítése során köteles eleget tenni. A tájékoztató szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult személyes adatainak kezeléséről, a kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a megőrzési időtartam meghatározásának szempontjairól, a személyes adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, a megtett intézkedésekről, az adattovábbítás jogalapjáról és céljáról, az adattovábbítás címzettjeiről, az érintett jogairól, a joggyakorlásról, a jogérvényesítés módjáról tájékoztatást kérni.

5.3. Betekintéshez való jog

Az érintett a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 3 napon belül kérheti, hogy a róla készült felvételekbe betekinthessen. A kérelemről való döntésig az adott felvétel nem törölhető, így a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A betekintést előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell biztosítani. Az érintett a felvételről abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben más érintett személy jogait az nem érinti hátrányosan.

5.4. Adatkorlátozáshoz (zároláshoz) való jog

Az érintett kérheti a felvétel zárolását – azaz, hogy Adatkezelő a felvételt ne törölje-, jogos érdekére történő hivatkozással 3 napon belül, azaz még az automatikus törlésen belül. A kérelem jogszerűsége és esetén az érintett felvételrész későbbi visszanézhetőségét biztosítani kell. Az érintett felvételrészt az Adatkezelő az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű feltüntetésével megjelöli, és annak az egyéb adatoktól elkülönített tárolását biztosítja.

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását és a törlésnek nincs helye.

Az érintett kérheti továbbá a személyes adatainak helyesbítését, illetőleg kiegészítését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.5. Tiltakozáshoz és törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen és jogosult a kezelt adatok törlését kérni. Tekintettel arra, hogy a törlés más személyek jogát, jogos érdekét érintheti, ezért ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak ezért az adattörlési kérelmet kizárólag indokolással ellátva lehet előterjeszteni. A kérelemről 25 napon belül dönt a vezérigazgató.

6. Jogérvényesítés, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának megsértése és az ezzel kapcsolatos joggyakorlás kapcsán történt jogsértés esetén jogorvoslatért az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat,

továbbá

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu) is bejelentéssel élhet az Infotv. 22. §-ában foglalt rendelkezések szerint.

7. Mellékletek

7.1. Kamerák listája

7.2. A kamera rendszer alkalmazásáról szóló tájékoztató – jogos érdek

7.3. A kamera rendszer alkalmazásáról szóló tájékoztató – érintett hozzájárulása

7.4. Érdekmérlegelési teszt

Hatályos: 2022. 08. 28.